Русский English АПАУ лого
Асоціація промислового арматуробудування України
Сертифікація продукції і систем управління якістю

   1. Загальні положення Системи сертифікації УКРСЕПРО.
     Сертифікація – процедура, за допомогою якої визнаний у встановленому порядку (уповноважений) орган документально підтверджує відповідність продукції, систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, систем управління охороною праці персоналу, встановленим законодавством вимогам, що діють в Україні.
     В Україні існує державна система сертифікації продукції – Система УКРСЕПРО.  У даній системі проводиться як обов'язкова, так і добровільна сертифікація. Роботи в Системі УКРСЕПРО організовує Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики – Держспоживстандарт України, який є Національним органом з сертифікації – (раніше називався Держстандарт України).
     Веб–cайт Держспоживстандарту України http://www.dssu.gov.ua

     2. Обов'язкова сертифікація в Україні. Стандарти Системи УКРСЕПРО
     В процесі обов'язкової сертифікації визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, визначених законодавчими актами України, та/або вимогам нормативних документів, вказаних в "Переліку продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні". Як правило, це вимоги  безпеки. При цьому для багатьох видів продукції повинно бути отримано Санітарно – епідеміологічний висновок Міністерства охорони здоров'я України і експертний висновок, який  використовується для здобуття Дозволу  на експлуатацію продукції в Україні (видається Держгірпромнаглядом. Веб–cайт http://dnop.kiev.ua/ ).
     В Системі УКРСЕПРО сертифікати і їх копії видаються на офіційних бланках, що мають голограму та інші ступені захисту. На цих же бланках можуть бути видані сертифікати на продукцію, що не увійшла до "Переліку продукції, яка підлягає  обов'язковій сертифікації в Україні".
     Роботи з сертифікації продукції і систем управління якістю (навколишнім середовищем, професійною безпекою та здоров'ям, соціальній відповідальності і т.п за ДСТУ 3420-96) в Українській державній системі сертифікації УКРСЕПРО виконуються відповідно до вимог серії стандартів Системи УКРСЕПРО.

     3. Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні.
     Продукція, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні (у системі УКРСЕПРО), включена в офіційний "Перелік продукції, яка підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", затверджений наказом Держспоживстандарту України 01.02.2005 № 28 і зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.05.2005 під N 466/10746 (http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0466-05)
     В повному Переліку продукції приведені коди ТН ВЕД і перелік нормативних документів, які мають бути підтверджені при сертифікації. Згаданий Перелік може бути використаний іноземним Заявником як довідковий, для визначення за кодом ТН ВЕД, чи потрапляє його продукція в даний перелік. Для продукції, включеної в Перелік, при перетині кордону України потрібний сертифікат відповідності, виданий в Системі УКРСЕПРО. Без сертифікату відповідності перетин продукцією кордону України не допускається.

     4. Порядок проведення сертифікації продукції в Системі УКРСЕПРО
     Порядок проведення сертифікації продукції відповідно до прийнятої моделі (схемою) в спільному вигляді передбачає:
     • подачу в орган з  сертифікації (ОС), уповноважений Держспоживстандартом України на роботу в  УКРСЕПРО, заявки (укр, рос, англ) на сертифікацію продукції;
     • подачу документації для сертифікації, що додається до заявки згідно переліку документів (рос, англ, укр);
     • розгляд в органі з сертифікації заявки на сертифікацію продукції і аналіз наданої документації;
     • ухвалення рішення по заявці з вказівкою схеми (моделі) сертифікації;
     • для продукції, що сертифікується, випускається серійно: обстеження виробництва / або атестацію виробництва) / або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва;
     • відбір та ідентифікацію зразків продукції для проведення сертифікаційних випробувань у випробувальній лабораторії (центрі) (ВЛ), акредитованих Національним агентством з акредитації;
     • проведення сертифікаційних випробувань зразків продукції;
     • аналіз отриманих результатів і ухвалення рішення про можливість видачі сертифікату відповідності;
     • занесення сертифікованої продукції в реєстр Системи УКРСЕПРО,  видачу сертифікату відповідності, укладення ліцензійного договору (англ, рос) на використання сертифікату;
     • технічний нагляд за сертифікованою продукцією;
     • інформацію про результати робіт з сертифікації продукції.
     • видача Свідоцтва про визнання  документів підтвердження відповідності  іноземних органів

     5. Подача і розгляд заявки на сертифікацію продукції
     Для початку робіт з сертифікації в Україні, виробник, або уповноважена ним особа, яка може подавати Заявку на сертифікацію на підставі  письмово оформленого Доручення від виробника, подає заявку на сертифікацію продукції. Заявка подається на відповідному Бланку заявки (укр, рос, англ).
     Одночасно із Заявкою в ОС подається комплект документів на продукцію і, при необхідності, систему управління якістю. Перелік документів, що додаються до Заявки (укр, рос, англ) встановлюється із врахуванням особливостей продукції, що сертифікується. Даний перелік складений для всіх видів робіт з технічного регулювання: сертифікація продукції із врахуванням всіх схем (моделей) сертифікації, сертифікація систем управління якістю, проведення технічної експертизи для здобуття дозволу на експлуатацію продукції в Україні, здобуття санітарно – епідеміологічного висновку.
     ОС проводить розгляд і аналіз поданої заявки і наданої документації. При необхідності запрошуються додаткові дані. Після цього ОС приймає рішення по заявці (по правилах УКРСЕПРО в строк не більш за один місяць) за вказанною моделлю (схемою) сертифікації.

     6. Моделі (схеми) сертифікації продукції в Системі УКРСЕПРО
     В Системі УКРСЕПРО розрізняють сертифікацію партії продукції (або одиничного виробу), і сертифікацію продукції, що випускається серійно.
     При сертифікації партії продукції (або одиничного виробу) , що надійшла на територію України, по конкретному інвойсу, сертифікат видається на конкретно заявлену продукцію, вказану в інвойсе. В цьому випадку в сертифікаті вказуються розмір партії, за наявності – заводські номери сертифікованої продукції, номер інвойса, код ТН ВЕД назви і адреси заявника і виробника продукції. Термін дії сертифікату, як правило, складає 6 місяців, максимально – до одного року.
     При сертифікації продукції тієї, що випускається серійно, в Системі УКРСЕПРО можливе вживання різних моделей (схем) сертифікації.
     Залежно від вибраної моделі (схеми) сертифікації продукції, термін дії сертифікату відповідності на продукцію, що випускається серійно, складає:

 

Модель (схема) сертифікації продукції,
що випускається серійно
Термін дії сертифікату  відповідності
на продукцію                                                  
Сертифікація продукції за схемою з аналізом
документації, представленої заявником
(без обстеження виробництва)
                                                      до одного року
Сертифікація продукції за схемою
з обстеженням виробництва
                                                      до двох років
Сертифікація продукції за схемою
з атестацією виробництва
                                                      до трьох років
Сертифікація продукції за схемою
з сертифікацією (оцінкою) системи
управління якістю виробництва
                                                      до п'яти років

     При сертифікації партії продукції (або одиничного виробу) сертифікат видається на конкретні заявлені вироби. В цьому випадку в сертифікаті вказуються заводські номери сертифікованого устатковання.
     При сертифікації продукції, що випускається серійно сертифікація проводиться з перевіркою виробництва комісією ОС (обстеження або атестація виробництва, або сертифікація (оцінка) системи якості виробництва). Для деяких видів продукції можливо вживання моделі сертифікації з аналізом документації, наданої заявником (в т.ч. при постановці продукції на виробництво) і без проведення обстеження виробництва, але в цьому випадку необхідно надання додаткової документації, що характеризує систему якості виробництва (перелік встановлюється окремо для конкретної продукції).

     Сертифікація серійної продукції без обстеження виробництва (на основі аналізу  документації, що представляється)
     Сертифікат відповідності видається на строк до 1 року

     Сертифікат на продукцію при використанні даної схеми має термін дії до одного року і видається на підставі позитивних результатів аналізу наданої заявником документації і позитивних результатів сертифікаційних випробувань зразків продукції, відібраної на підприємстві виробника або у постачальника.
     Ця схема застосовується лише для підприємств (фірм), що мають сертифіковану систему управління якістю (серії ISO 9000). При цьому підприємство повинно надавати додаткову документацію за системою управління якістю (процедури інструкції по організації вхідного контролю матеріалів, сировини і комплектуючих, вихідного контролю готової продукції, а так само протоколи випробувань готової продукції), об'єми і вимоги до яких повинні відповідати нормам, що діють в Україні.
     Ця схема сертифікації застосовується, як правило, лише один раз для кожного конкретного заявника і конкретної промислової продукції. Подальший технічний нагляд в період дії сертифікату відповідності включає періодичне проведення контрольних випробувань зразків продукції які відбираються на виробництві або у постачальника, в порядку, в терміни і в кількості, встановленій в програмі технічного нагляду і проведенні перевірки виробництва (при необхідності).

     Сертифікація серійної продукції з обстеженням виробництва
     Сертифікат відповідності видається на строк до 2-х років

     Мета обстеження виробництва: визначення відповідності фактичного стану виробництва вимогам документації, підтвердження можливості підприємства виготовляти продукцію відповідно до вимог нормативних документів, що діють в Україні.
     Обстеження виробництва проводиться при проведенні сертифікації продукції за ініціативою заявника або за рішенням органу зсертифікації продукції (ОС). Порядок проведення цих робіт встановлений в ДСТУ 3957-2000.
     Перед проведенням обстеження виробництва Заявник разом із Заявкою повинен подати в ОС  заповнену анкету попереднього обстеження виробництва продукції (рос, англ), заявленої на сертифікацію, а також комплект документів відповідно до переліку.

    Результати обстеження оформляються актом обстеження виробництва.

    Обстеження виробництва передбачає здобуття кількісної оцінки стабільності показників продукції і визначення порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

     Порядок проведення обстеження виробництва
     При обстеженні виробництва проводиться експертиза нормативної, технічної і технологічної документації, яка передбачає:
     • ознайомлення із структурною схемою підприємства, включаючи основні і допоміжні виробничі підрозділи, інженерні та адміністративні служби і зв'язки між ними;
     • перевірку відповідності показників і характеристик продукції, встановлених технічною документацією, вимогам діючих нормативних документів, що  поширюються на продукцію і технологічні процеси її виготовлення;
     • оцінку достатності контрольних операцій і випробувань, передбачених технологічною документацією, для забезпечення упевненості в повній відповідності продукції, що випускається, вимогам діючих нормативних документів на дану продукцію;
     • оцінку системи вхідного контролю сировини і матеріалів та системи контролю показників технологічного процесу;
     • перевірку наявності і ефективності системи метрологічного забезпечення вживаних засобів вимірювальної техніки і випробувального устатковання.

     При позитивних результатах обстеження виробництва складається акт обстеження, який спільно з позитивними протоколами сертифікаційних випробувань, є підставою для видачі сертифікату на продукцію на строк до двох років.

     Сертифікація серійної продукції з атестацією виробництва
     Сертифікат відповідності видається на строк до 3-х років

     Мета атестації виробництва: проведення оцінки технічних можливостей підприємства - виробника забезпечувати стабільний випуск продукції, з параметрами що відповідають вимогам нормативних документів.
     Атестація виробництва проводиться органом з сертифікації продукції (ОС) і виконується за ініціативою заявника або за рішенням ОС. Порядок проведення цих робіт встановлений в ДСТУ 3414-96.
      Результати атестації оформлюються атестатом виробництва, який видається заявникові.
      Атестація виробництва передбачає здобуття кількісної оцінки стабільності показників продукції і визначення порядку проведення технічного нагляду за виробництвом сертифікованої продукції.

     Загальні вимоги до документації виробництва, що атестується

     1. Підприємство, яке має намір атестувати виробництво продукції в Системі УКРСЕПРО, повинно мати повний комплект технічної документації на продукцію та її виробництво (включаючи нормативну документацію, конструкторську документацію або документацію, що визначає склад продукції, технологічну документацію). Склад технічної документації визначається особливостями продукції і технологією її виробництва.

     2. Підприємство на початок атестації повинне мати документи підприємства у яких приводяться відомості відносно:
     - організації контролю якості;
     - організації контролю за випуском продукції;
     - структури відповідальності виробничого персоналу перед вищим рівнем керівництва за якість виготовлення продукції і виконання робіт;
     - системи контролю якості в ході технологічного процесу, включаючи контроль матеріалів і виробів;
     - системи контролю за внесенням змін до технічної документації на продукцію;
     - засобів вимірювальної техніки, контрольного і випробувального устатковання, які використовуються під час виробництва продукції;
     - наявність системи перевірки засобів вимірювальної техніки, контрольного і випробувального устатковання;
     - порядку формування і позначення партій продукції, що випускається, порядку формування і позначення вибірок з них для випробувань або контролю;
     - порядку реєстрації результатів контролю і випробувань, складання, затвердження і зберігання протоколів випробувань;
     - порядку, що забезпечує випуск продукції, яка відповідає вимогам нормативної документації.

     3. До моменту проведення атестації підприємство повинно розробити інструкцію по атестації технічних можливостей. Вимоги щодо побудови, викладу і оформлення інструкції приведені в ДСТУ 3414-96, Додаток А.

     При позитивних результатах атестації виробництва заявникові видається атестат виробництва. Атестат спільно з позитивними протоколами сертифікаційних випробувань, є підставою для видачі сертифікату на продукцію на строк до трьох років.

     Атестація виробництва в Системе УКРСЕПРО для не українських виробників (іноземних фірм), як правило, не рекомендується і проводиться дуже рідко. Це пояснюється тим, що для проведення атестації виробництва необхідно мати на підприємстві розроблений і упроваджений комплект документів для забезпечення якості продукції. Вимоги до документів і вмісту інструкції по атестації технічних можливостей вказані в ДСТУ 3414-96. У комплект повинна входити інструкція по атестації технічних можливостей підприємства при виробництві кожного типу продукції. Ці вимоги досить складні, відрізняються від вимог, що пред'являються до систем управління якістю (ISO 9001), проте також направлені на забезпечення якості продукції. Для виробників за межами України буває дуже складно розробити цей комплект документів. У тому випадку, коли на виробництві упроваджена система управління якістю (ISO 9001), набагато простіше провести сертифікацію продукції в Системі УКРСЕПРО за схемою з сертифікацією системи управління якістю. Ця модель (схема) сертифікації описана нижче.

     Сертифікація серійної продукції за схемою з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва
     Сертифікат відповідності видається на строк до 5–и років

     Сертифікація продукції за схемою з сертифікацією (оцінкою) системи управління якістю виробництва, при позитивних результатах сертифікаційних випробувань, є підставою для видачі сертифікату на продукцію на строк до п'яти років.

     Мета сертифікації (оцінки) системи управління якістю: підтвердження відповідності системи управління якістю вимогам ДСТУ ISO 9001 - 2001 (ISO 9001:2000, IDT) і забезпечення упевненості в тому, що продукція, що випускається підприємством, відповідає обов'язковим вимогам нормативних документів. При цьому всі технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість продукції, знаходяться під контролем, продукція незадовільненої  якості своєчасно виявляється, а підприємство постійно приймає заходи по запобіганню виготовлення такої продукції, поліпшенню якості продукції і поліпшенню задоволеності замовників.
      Сертифікація (оцінка) системи якості забезпечує упевненість в тому, що виробник здатний постійно випускати продукцію, відповідну вимогам нормативних документів стабільної якості.
Сертифікація (оцінка) систем якості проводиться органами, акредитованими в Системі УКРСЕПРО на право проведення цих робіт – органом з сертифікації систем якості (ОССК). Порядок проведення цих робіт встановлений в ДСТУ 3419-96.
      Роботи з сертифікації починаються з подачі заявки. При проведенні робіт з сертифікації продукції з сертифікацією (оцінкою) систем управління якістю виробництва досить подати заявку на сертифікацію продукції (укр, рос, англ). При цьому, за узгодженням із заявником, проводиться сертифікація продукції за схемою з сертифікацією систем управління якістю.
     При проведенні робіт з сертифікації лише систем управління якістю виробництва  подається заявка на сертифікацію систем управління якістю.
     Комплект документів, що додаються до заявки у загальному випадку приведений в переліку (рос, англ, укр), який може уточнюватися для конкретної продукції.
     Разом із заявкою заявник також направляє заповнену опитну анкету (рос, англ) з початковими даними для проведення попередньої оцінки системи управління якістю, перевірки і оцінки стану виробництва підприємства – заявника. Підприємство - замовник також  готує всі необхідні початкові матеріали як для сертифікації продукції, так і для сертифікації системи управління якістю виробництва, і подає їх в ОССК.
     Процес сертифікації (оцінки) систем управління якістю виробництва складається з наступних етапів:
     • попередня (заочна) оцінка системи управління якістю – проводиться на підставі опитної анкети;
     • остаточна перевірка і оцінка системи управління якістю (з відвідинами виробництва);
     • оформлення звіту за результатами перевірки;
     • реєстрація і видача сертифікату на систему управління якістю (при сертифікації системи);
• технічний нагляд за сертифікованою системою управління якістю виробництва впродовж терміну дії сертифікату.

     При позитивних результатах сертифікації системи управління якістю заявникові видається сертифікат на систему управління якістю.

     При позитивних результатах оцінки системи управління якістю заявникові видається звіт за результатами перевірки.

     Копія сертифікату (звіту) передається в орган з сертифікації продукції, і це, при позитивних результатах сертифікаційних випробувань є підставою для видачі сертифікату на продукцію на строк до п'яти років.

     7. Проведення випробувань з метою сертифікації

     Випробування продукції з метою сертифікації проводяться випробувальною лабораторією (центром), акредитованою на право проведення видів випробувань, які передбачені нормативними документами на продукцію, або на право проведення випробувань цієї продукції. Відповідно до вимог стандарту ДСТУ 3411-2004 випробувальних лабораторії, що співробітничає з ОС на основі договорів про співпрацю, включаються в список, який поступає в Реєстр Системи УКРСЕПРО при призначенні / уповноваженні органу на роботи в Системі УКРСЕПРО.
     Орган з сертифікації продукції (ОС) відбирає зразки (проби) продукції для випробувань і отримує технічну документацію на них. Склад технічної документації встановлюється ОС.  Кількість зразків для випробувань і правила їх відбору встановлюються ОС.
     Випробування продукції, що імпортується, проводяться випробувальними лабораторіями (центрами), акредитованими в Системі УКРСЕПРО. В разі проведення випробувань зразків продукції великогабаритною або нетранспортабельною або вимагаючою монтажу на місці експлуатації або, що вимагає вживання унікального випробувального устатковання, допускається випробування з метою сертифікації проводити на підприємстві – виробнику з використанням його випробувального устатковання і засобів вимірів, які відповідають встановленим вимогам. Випробування при цьому повинні проводити фахівці випробувальної лабораторії.
     В разі позитивних результатів, протоколи випробувань передаються в ОС і в копії - заявникові.
     В разі здобуття негативних результатів хоч би по одному з показників, сертифікаційні випробування припиняються, інформація про негативні результати передається заявникові і в ОС, який анулює заявку. Повторні випробування можуть бути проведені лише після представлення нової заявки і надання в ОС переконливих доказів про проведення підприємством корегуючих заходів, щодо усунення причин, які викликали невідповідність.
     Зразки продукції, які пройшли випробування з метою сертифікації, у тому числі руйнівними методами, залишаються власністю заявника. Порядок списання, утилізації і повернення зразків, а також, зберігання зразків -свідків, регламентується документацією ОС.

     8. Технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції
(Основні вимоги)
     Мета проведення технічного нагляду – контроль за випуском сертифікованої продукції і функціонуванням сертифікованої системи управління якістю виробництва в перідо терміну дії сертифікатів.
     При проведенні технічного нагляду, як правило, проводяться контрольні випробування сертифікованої продукції і, як правило, часткова перевірка виробництва.
     Періодичність контрольних випробувань, їх об'єм і порядок проведення, періодичність оцінки стану виробництва, а також ефективності функціонування сертифікованої системи управління якістю виробництва або атестованого виробництва встановлює ОС у кожному конкретному випадку і регламентує їх програмою технічного нагляду. Програма розробляється ОС затверджується його керівником і узгоджується із Заявником.
     Далі технічний нагляд за виробництвом сертифікованої продукції (систем управління якістю), проводиться в терміни, вказані в програмі технічного нагляду, як правило – один раз в рік. Результати останнього технічного нагляду (включаючи результати контрольних випробувань проведених під час технічного нагляду) можуть бути враховані при видачі сертифікату відповідності на новий період.
     В принципі, проведення технічного нагляду за змістом робіт близько до процедур обстеження виробництва або атестації виробництва або перевірки системи управління якістю виробництва (залежно від застосованої схеми сертифікації продукції).

     При проведенні технічного нагляду перевіряється наступне:

1. Стан документації:
  1.1 Аналіз стану нормативної, конструкторської і технологічної документації.
  1.2 Наявність змін в документації, які можуть вплинути на показники продукції, підтверджені під час сертифікації.
  1.3 Аналіз повідомлень щодо змін документації і їх узгодження з ОС.
  1.4 Аналіз дотримання порядку внесення змін в документацію.
  1.5 Наявність протоколів типових випробувань продукції для підтвердження відсутності впливу внесених змін.
  1.6 Аналіз стану документації системи управління якістю і дотримання вимог документації (для сертифікованої систем управління якістю).
2. Виконання процедур контролю і випробувань:
  2.1 Аналіз стану вхідного контролю сировини і матеріалів.
  2.2 Аналіз стану контролю технологічних параметрів.
  2.3 Аналіз контролю готової продукції за показниками, підтвердженими під час сертифікації.
  2.4 Достаток контрольного вимірювального і випробувального устаткування.
  2.5 Відбір і ідентифікація зразків сертіфіцированой продукції для проведення контрольних випробувань.
  2.6 Аналіз результатів контрольних випробувань сертіфікованої продукції.
3. Стан технологічного устатковання.
4. Стан технологічної дисципліни.
5. Стан зберігання, упаковки і відвантаження.
6. Аналіз претензій і рекламацій.
7. Контроль за виконанням коругуючих заходів за результатами попередніх перевірок.
8. Контроль правильності використання сертифікату і знаку відповідності.

     9. Ліцензійна угода на вживання сертифікату відповідності і маркування виробів Державним знаком України відповідності
(Основні вимоги)
     Типова ліцензійна угода

     10. Добровільна сертифікація продукції
     В процесі добровільної сертифікації, що проводиться в Системі УКРСЕПРО, визначається відповідність параметрів продукції вимогам нормативних документів, які вказані Заявником. Як правило, це мають бути вимоги безпеки, приведені в нормативних документах, що діють в Україні. В останньому процедури добровільної сертифікації відповідають процедурам обов'язкової сертифікації в Системі УКРСЕПРО.
     Роботи по добровільній сертифікації продукції, не включеної в "Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні", проводяться за правилами і порядком Системи УКРСЕПРО, що описаний раніше.
     Слід зазначити, що проведення робіт по добровільній сертифікації істотно підвищує конкурентоспроможність сертифікованої продукції, дозволяє виробникові ефективніше брати участь в тендерних конкурсах, активніше упроваджуватися в ринок України.

     11. Взаїмовизнання результатів робіт з сертифікації відповідності вимогам нормативних документів України
     Система УКРСЕПРО має виняткові права на  визнання результатів сертифікації в ін. країнах на відповідність  вимогам нормативних документів України. В результаті видається Свідоцтво про визнання або Сертифікат відповідності.
     Україною укладені двосторонні міжурядові Угоди про взаємне визнання результатів робіт по сертифікації. Ці угоди укладені з країнами – колишніми республіками СРСР, з якими Україна має спільну (гармонізовану) нормативну базу. Це: Російська Федерація, Республіка Білорусь, Республіка Узбекістан, Республіка Вірменія, Киргизька Республіка, Грузія, Азербайджанська Республіка, Республіка Казахстан, Туркменістан, Республіка Молдова, Республіка Таджикістан. Слід підкреслити, що визнання сертифікатів відповідності, виданих вказаними країнами, проводиться лише для продукції, виробленої в цій країні. Тобто, Система УКРСЕПРО не передбачає можливість визнання сертифікатів відповідності, виданих, наприклад, в Росії, на продукцію, виготовлену, наприклад в Европе.
Слід зазначити, що признаватися можуть сертифікати відповідності, в основному для партії продукції, що поступає на митну територію України, при цьому оформляється Свідоцтво про визнання.
     Можуть признаватися протоколи сертифікаційних випробувань, тоді провівши обстеження виробництва або сертифікацію (оцінку) системи управління якістю виробництва можна видати сертифікати відповідності на продукцію на термін 2  або 5 років, не проводячи сертифікаційні випробування.
     У всіх випадках визнання можливе і проводиться в разі збігу нормативних документів.   
     Для проведення робіт по визнанню результатів робіт з сертифікації продукції в ОС  надаються:
     • заявка на проведення робіт по визнанню результатів робіт з сертифікації продукції;
     • комплект документів відповідно до переліку документів, що надаються із заявкою на визнання результатів робіт з сертифікації продукції в згаданих вище країнах.


Інші документи з сертифікації

ЛАБОРАТОРІЇ

Наказ № 137

Зміни до Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації

Постанова КМУ № 446 від 14.05.2008

Порядок митного оформлення товарів

Сертифікація продукції і систем управління якістю

Підтвердження відповідності

Схеми (моделі) сертифікації продукції в Системі УкрСЕПРО

Поради для Заявника

 

Украинский портАл Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов